Single core cables - ศูนย์รวมสายไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ผู้นำเข้าสายคอนโทรลจากประเทศเยอรมันนี
Single core cables
PVC - Single Core
H05V-U / H05 V-K
H07 V-K
Hologen free - Single core
H05Z-K_H07Z-K