Halogen free sheathed cables, screened - ศูนย์รวมสายไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ผู้นำเข้าสายคอนโทรลจากประเทศเยอรมันนี
Halogen free sheathed cables, screened
(N)HXMH(St)-J